ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
818 คน
3729 คน
235983 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ
2) พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มศักยภาพของสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com